Loading...

บริษัท ฟาร์มาเทค จำกัด ดำเนินธุรกิจการผลิตเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนตุลาคม ปี 2004 และเสร็จสิ้นในเดือนมีนาคม ปี 2005 โดยโรงงานผลิตตั้งอยู่ห่างจากแหล่งชุมชนและแหล่งอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมหรือจากอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่จะนำมาสู่ผลิตภัณฑ์ ซึ่งตั้งอยู่ไกลออกไปจากแหล่งชุมชุม

บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงระบบการผลิตเพื่อไปเป็นตามมาตรฐานระบบ PIC/S GMP ซึ่งมีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตเวชภัณฑ์สำหรับยาสัตว์ และการบริการลูกค้าที่เป็นตัวขับเคลื่อนในการพัฒนาธุรกิจคู่ค้า เราใส่ใจในการผลิตสินค้าเวชภัณฑ์ยาสัตว์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดสินค้าในทุกระดับ ตามความต้องการของภาคตลาดอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ในการผลิตเวชภัณฑ์ยาสัตว์ ชนิด ยาผง และยาน้ำ

บริษัทฯ ตั้งอยู่บนพื้น 8 ไร่ มีอาคารสำนักงาน และตัวโรงงานผลิตเวชภัณฑ์ยาสัตว์ บนพื้นที่ 720 ตารางเมตร เราผลิตสินค้าตามมาตรฐานที่มีคุณภาพ และตรวจสอบอย่างรอบคอบ ในแต่ละกระบวนการผลิตเวชภัณฑ์ยาสัตว์ เรามีแผนกประกันคุณภาพ ซึ่งมีการตรวจสอบวิเคราะห์สินค้าผลิตภัณฑ์อย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเวชภัณฑ์สินค้าของบริษัทฯ ดำเนินการผลิตเวชภัณฑ์เป็นไปกระบวนการมาตรฐาน PIC/S GMP ตามหลักการปฏิบัติผลิตยาที่ดีซึ่งได้รับการรับรองภายใต้ องค์การอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข (FDA) เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2009

บริษัทฯ มีอาคารคลังสินค้าสำเร็จรูป พื้นที่ 1,000 ตารางเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และมีการควบคุมอุณหภูมิการเก็บเวชภัณฑ์ยาสัตว์ไม่เกิน 28 องศาเซลเซียส เพื่อให้มีความคงสภาพของผลิตภัณฑ์สินค้าตามที่ระบุไว้บนฉลากสินค้าเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ก่อนจัดส่งมอบให้กับลูกค้าและเป็นไปตามมาตรฐาน PIC/S GMP มีกำลังการผลิตยาผสมอาหารสัตว์ 1,080 ตัน /ปี ผลิตยาน้ำ 225,000 ลิตร/ปี สำหรับการผลิตเพื่อรองรับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ และขยายการผลิตให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มยาปราศจากเชื้อที่เป็นกลุ่ม non-penicillin และรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ยาเม็ด ที่จะเริ่มโครงการในปี 2016

การควบคุมคุณภาพ นอกจากนี้ในการตรวจสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในการผลิต นอกจากนี้ยังมีการทดสอบแบบสุ่มเพื่อคุณภาพลักษณะทางกายภาพเคมีและการปนเปื้อนทางชีวภาพ โดยนักวิเคราะห์มืออาชีพ พร้อมอุปกรณ์ทดสอบที่ทันสมัย​​ที่จะรับประกันกระบวนการทำงานอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันการสูญเสีย

บริษัทฯ เป็นผู้นำและผู้เชี่ยวชาญในการผลิตเวชภัณฑ์ยาสัตว์ ตามหลักมาตรฐานสากล ผลิตเวชภัณฑ์ยาสัตว์อย่างปลอดภัย และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐถูกต้องตามกฏหมาย สากลเพื่อความมั่นใจให้กับลูกค้า และหน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการเวชภัณฑ์ยาสัตว์ภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ

ปรัชญา
เราเชื่อว่าการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เป็นกุญแจไปสู่ความสำเร็จและมั่นคงในการเติบโตในตลาดสินค้าอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ยาสัตว์

กลยุทธ์
เราผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดี ในราคาที่ไม่แพง ในประเทศไทยมีประชากรที่มีความรู้ และการศึกษาทางวิชการมากขึ้น และสามารถนำเทคโนโลยีที่พัฒนาแล้วนำมาใช้จากทั่วโลก ซึ่งช่วยในการลดต้นทุนการดำเนินขั้นตอนกระบวนในการธรุกิจ รวมถึงการผลิตสินค้ามากกว่าหลายประเทศ ซึ่งทำให้เราสามารถแข่งขันภายในประเทศและต่างประเทศ สินค้าของทางบริษัท ฟาร์มาเทค จำกัด ยังคงรับประกันความพึงพอใจ 100% ด้วยความซื่อสัตย์ และยึดมั่นในการปฎิบัติการผลิตสินค้าภายใต้ ตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด

ศักยภาพ
โครงสร้างการบริหารงานไม่ซับซ้อน รวดเร็ว และฉับไว ผลิตภัณฑ์ทั้งชนิดผลและน้ำ ซึ่งครอบคลุมทุกกลุ่มปศุสัตว์
ช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ บริหารงานขายได้หลายช่องทาง มีฐานการตลาดกว้างขวาง จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มีทีมฝ่ายวิชาการที่พร้อมให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า มีทีมงานการตลาดและงานขายอย่างมืออาชีพ